• 06 Απρ 2023

Πρωτοβουλία της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για την Προώθηση της συνεργασίας φορέων στον τομέα ορθής διάγνωσης των αναγκών Αγοράς Εργασίας για την επιλογή των ειδικοτήτων στην Αρχική Επαγγελματική Κατάρτιση (ΙΕΚ, ΕΠΑΛ, ΕΠΑΣ)

Την Τετάρτη 05/04/2023 με σχετική πρωτοβουλία της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας πραγματοποιήθηκε συνάντηση των μελών του Συμβουλίου Σύνδεσης με την Παραγωγή και την Αγορά Εργασίας (ΣΣΠΑΕ), στελεχών της Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας Δυτικής και του Αναδόχου (ΕΕΟ GROUP A.Ε) που συμμετέχει στο έργο Περιφερειακού Μηχανισμός Διάγνωσης της Αγοράς Εργασίας στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας.

Η συνάντηση η οποία πραγματοποιήθηκε υπο τον συντονισμό του Αντιπεριφερειάρχη Επιχειρηματικότητα Έρευνας και Καινοτομίας κου Ζαίμη Φωκίωνα είχε ως αντικείμενο την δρομολόγηση της συνεργασίας ανάμεσα στα δυο όργανα που έχουν κοινές  σε ένα βαθμό αρμοδιότητες οι οποίες αποσκοπούν στην επιστημονική και τεκμηριωμένη διάγνωση των αναγκών της αγοράς εργασίας

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας έχει προχωρήσει στη  συγκρότηση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 4763/2020 (254 Α΄), του Συμβουλίου Σύνδεσης με την Παραγωγή και την Αγορά Εργασίας (ΣΣΠΑΕ), ο οποίο έχει ως αποστολή την υποβολή εισηγήσεων - γνωμοδοτήσεων προς το Υπουργείο Παιδείας για θέματα επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης και, ιδίως, για τους τομείς και ειδικότητες που πρέπει να λειτουργήσουν στα δημόσια ΙΕΚ, στο Μεταλυκειακό Έτος - Τάξη Μαθητείας, στα ΕΠΑΛ, στις δημόσιες ΕΣΚ και στις ΕΠΑΣ Μαθητείας της ΔΥΠΑ., καθώς και για τα ειδικά μαθήματα, τα προγράμματα και τις δραστηριότητες, πέραν του εγκεκριμένου κορμού μαθημάτων, εφόσον τεκμηριωμένα αποσκοπούν στην ενίσχυση του αναπτυξιακού χαρακτήρα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος

Η   Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού  της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας,  που υλοποιεί  το έργο «Περιφερειακός Μηχανισμός Διάγνωσης των Αναγκών της Αγοράς Εργασίας (MIS 5075872)»  συμφωνήθηκε να  παρέχει ηλεκτρονική πρόσβαση στο Περιφερειακό Συμβούλιο Σύνδεσης με την Παραγωγή και την Αγορά Εργασίας (ΣΣΠΑΕ), στον  διαδικτυακό τόπο «(www.pde-mae.gr)» σε επιλεγμένα δεδομένα και μελέτες ενώ επίσης οι Δντές των ΙΕΚ, ΕΠΑΛ και εκπρόσωποι των Κοινωνικών Εταίρων ( ΓΣΕΕ, ΓΣΕΕΒΕ) που συμμετέχουν στο ΣΣΠΑΕ συμφωνήθηκε να προχωρήσουν σε ανταλλαγή δεδομένων, μελετών και τεχνογνωσίας με στόχο να διευκολυνθεί από κοινού το έργο της διάγνωσης των αναγκών της αγοράς εργασίας

Συμφωνήθηκε επίσης η υπογραφή σχετικού μνημονίου συνεργασίας ανάμεσα στους δυο φορείς έτσι ώστε να εντατικοποιηθεί η Συνεργασία  Συμβουλίου Σύνδεσης με την Παραγωγή και την Αγορά Εργασίας (ΣΣΠΑΕ) και «Περιφερειακού Μηχανισμός Διάγνωσης της Αγοράς Εργασίας στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας με στόχο την επιτυχημένη  πρόβλεψη των μελλοντικών αναγκών σε νέες θέσεις εργασίας και σε νέες απαιτούμενες δεξιότητες, για την επιλογή των ειδικοτήτων ΙΕΚ, ΕΠΑΛ, ΕΠΑΣ και τον σχεδιασμό και την υλοποίηση αποδοτικών  προγραμμάτων αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης για την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και την καταπολέμηση της ανεργίας σε περιφερειακό επίπεδο.

Ο Περιφερειακός Μηχανισμός Διάγνωσης των Αναγκών της Αγοράς Εργασίας (MIS 5075872)»  λειτουργεί  μέσω της Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού (Δι.Α.Π.) στο πλαίσιο του ΕΠ «Δυτική Ελλάδα 2014-2020». Στον ιστότοπο του έργου (https://www.pde-mae.gr), παρέχεται η δυνατότητα ταυτόχρονης ανάλυσης δεδομένων και τάσεων για την απασχόληση σε όλους τους τομείς και τους Δήμους της Δυτικής Ελλάδας.