Συνοπτική Περιγραφή

Το έργο εντάσσεται στην πράξη με τίτλο «Δημιουργία Περιφερειακού Μηχανισμού Διάγνωσης Αναγκών της Αγοράς Εργασίας» MIS 5075872, η οποία χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και από Εθνικούς Πόρους στο πλαίσιο του ΕΠ Δυτική Ελλάδα 2014-2020, Άξονας Προτεραιότητας 4 «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης και Καταπολέμηση της Φτώχειας και των Διακρίσεων» με Δικαιούχο της πράξης την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού (Δι.Α.Π.).

Για την επίτευξη των στόχων του, ο Περιφερειακός Μηχανισμός θα ενσωματώνει εργαλεία και αναλύσεις για την πρόβλεψη, αφενός των αναγκών στο εργασιακό τοπίο, ανά επαγγελματική κατηγορία και κλάδο οικονομικής δραστηριότητας, και αφετέρου των προσεχών αναγκών σχετικά με τις επαγγελματικές δεξιότητες. Ειδικότερα, στο πλαίσιο του έργου περιλαμβάνονται οι κάτωθι μελέτες:

Χρήση εργαλείων που αφορούν Συστήματα Επιχειρηματικής Ευφυίας – Business Intelligence, ανάπτυξη εργαλείων διαδραστικών πινάκων για την παρουσίαση των δεδομένων της απασχόλησης και της αγοράς εργασίας στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας με βάση μεταβλητές παραμέτρους και ταυτόχρονη ανάλυση – Tableau, ανάπτυξη μεθοδολογικών εργαλείων για τον προσδιορισμό α) των αναγκών των επιχειρήσεων σε δεξιότητες ανά κλάδο οικονομικής δραστηριότητας σε 4ψήφια ανάλυση NACE Rev. 2/ΣΤΑΚΟΔ 08 β) των αναγκών σε δεξιότητες για ανέργους και εργαζόμενους ανά επάγγελμα σε 4ψήφια ανάλυση ISCO – 08).

 • Πρωτογενείς έρευνες πεδίου στην αγορά εργασίας στις επιχειρήσεις, εργαζόμενους, ανέργους και κοινωνικές επιχειρήσεις της Περιφέρειας.
 • Στοχευμένες μελέτες πρόβλεψης δεξιοτήτων και νέων θέσεων εργασίας σε θεματικούς τομείς της αγοράς εργασίας που σχετίζονται με αναπτυξιακές προτεραιότητες της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.Ενδεικτικά:
  • Τομέας Τουρισμού
  • Τομέας Κυκλικής Οικονομίας
  • Τομέας Πράσινης Οικονομίας
  • Τομέας Ενέργειας και Ενεργειακής Εξοικονόμησης
  • Τομέας Αγροδιατροφής και Βιομηχανίας Τροφίμων
  • Τομέας Πολιτισμού και Ψηφιακών Εργαλείων για την παροχή πολιτιστικών υπηρεσιών
  • Τομέας Γαλάζιας Οικονομίας
  • Τομέας ΤΠΕ και Ψηφιακού Μετασχηματισμού
  • Τομέας Βιομηχανίας
 • Εκθέσεις διάγνωσης των αναγκών της αγοράς εργασίας και των προοπτικών απασχόλησης στην Περιφέρεια (σε ετήσια βάση)
 • Εκθέσεις διάγνωσης των αναγκών του τομέα της κοινωνικής επιχειρηματικότητας στην Περιφέρεια (σε ετήσια βάση)
 • Εξειδικευμένες προτάσεις δράσεων και προγραμμάτων για το ανθρώπινο δυναμικό της περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με συγκεκριμένες πηγές χρηματοδότησης για την προγραμματική περιόδο 2021-2027 (σε ετήσια βάση)

Στρογγυλά Τραπέζια – Focus Groups στους προαναφερόμενους θεματικούς αναπτυξιακούς τομείς της Περιφέρειας με τη συμμετοχή τοπικών αναπτυξιακών φορέων και επιχειρήσεων.

Παραγωγή και επεξεργασία εκπαιδευτικού υλικού, εκπαιδευτικά σεμινάρια, χρήση διαδραστικών πινάκων.