Στόχοι του Έργου

Στόχος είναι η ανάπτυξη και η λειτουργία μόνιμου Περιφερειακού Μηχανισμού Διάγνωσης των Αναγκών της Αγοράς Εργασίας στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος, με βασικό σκοπό την τακτική και έγκυρη τροφοδότηση της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος, καθώς και των αρμόδιων φορέων (Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης, κλπ.) με δεδομένα και προτάσεις που θα συμβάλλουν στο στρατηγικό σχεδιασμό των πολιτικών απασχόλησης, καταπολέμησης της ανεργίας, επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, και εν γένει της ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού.

Το έργο περιλαμβάνει την παρακολούθηση και τη διάγνωση των αναγκών του τοπικού παραγωγικού συστήματος σε ειδικότητες, θέσεις εργασίας και δεξιότητες ανθρώπινου δυναμικού τροφοδοτώντας με δεδομένα που θα αξιοποιηθούν κατά την διαδικασία σχεδιασμού των προγραμμάτων ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης (κατάρτισης, δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας, κλπ.), αλλά και των ενεργειών για τη διαχείριση της αλλαγής και της αναδιάρθρωσης στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος.

Το έργο συμβάλλει:

  • Στην καταγραφή των αναγκών της τοπικής αγοράς εργασίας στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος σε επαγγελματικές δεξιότητες, ειδικότητες και θέσεις εργασίας από τη μεριά των επιχειρήσεων (Skills Demand).
  • Στην καταγραφή των αναγκών και στη δόμηση του προφίλ δεξιοτήτων (Skills Profile) του εργατικού δυναμικού, και ειδικότερα των ανέργων, ανά υποκατηγορία (Sub – group) λαμβάνοντας υπόψη παραμέτρους όπως το φύλο, το επίπεδο μόρφωσης, και την πρότερη επαγγελματική εμπειρία (Skills Supply).
  • Στη δημιουργία ολοκληρωμένου σχεδιασμού για την κατάρτιση/επανακατάρτιση του ανθρώπινου δυναμικού της Περιφέρειας σε ετησία βάση, λαμβάνοντας υπόψη την ειδικότερη αναπτυξιακή δυναμική της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος με βάση τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της ανά Περιφερειακή Ενότητα ( Αχαΐα, Ηλεία, Αιτωλοακαρνανία)
  • Στην αναβάθμιση των συστημάτων πληροφόρησης προς όλους τους ενδιαφερόμενους, σχετικά µε τις ευκαιρίες απασχόλησης και τις προβλέψεις επαγγελμάτων και δεξιοτήτων, γεγονός το οποίο θα εμμέσως θα ενισχύσει την αντιστοιχία μεταξύ προσφοράς και ζήτησης και θα βελτιώσει τη σύνδεση των προσφερόμενων προγραμμάτων συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης με τις ανάγκες των επιχειρήσεων σε περιφερειακό επίπεδο.