Έτος αναφοράς 2022

Ολοκληρωμένες

Ετήσιες εκθέσεις διάγνωσης των αναγκών της αγοράς εργασίας και των προοπτικών απασχόλησης στην Περιφέρεια (Έκθεση 2022)

8,4 MB Π.1.2.5

Ετήσιες εκθέσεις διάγνωσης των αναγκών της αγοράς εργασίας και των προοπτικών απασχόλησης στην Περιφέρεια (Έκθεση 2022 - Παράρτημα)

2,4 MB Π.1.2.5 - Παράρτημα

Ετήσεις εκθέσεις διάγνωσης των αναγκών του τομέα της κοινωνικής επιχειρηματικότητας στην Περιφέρεια

3,3 MB Π.1.2.6

Έτος αναφοράς 2021

Ολοκληρωμένες

Ετήσιες εκθέσεις διάγνωσης των αναγκών της αγοράς εργασίας και των προοπτικών απασχόλησης στην Περιφέρεια (Έκθεση 2021)

5,5 MB Π.1.2.5

Ετήσεις εκθέσεις διάγνωσης των αναγκών του τομέα της κοινωνικής επιχειρηματικότητας (Έκθεση 2021)

1,9 MB Π.1.2.6