Έτος αναφοράς 2021

Ολοκληρωμένες

Ετήσιες εκθέσεις διάγνωσης των αναγκών της αγοράς εργασίας και των προοπτικών απασχόλησης στην Περιφέρεια (Έκθεση 2021)

5,5 MB Π.1.2.5

Ετήσεις εκθέσεις διάγνωσης των αναγκών του τομέα της κοινωνικής επιχειρηματικότητας (Έκθεση 2021)

1,9 MB Π.1.2.6

Έτος αναφοράς 2022

~ σε εξέλιξη ~