Αποτελέσματα έργου

 • Έρευνες Πεδίου

  Έρευνες Πεδίου των αναγκών της αγοράς εργασίας σε αναπτυξιακούς τομείς της Περιφέρειας

 • Ετήσιες Εκθέσεις

  Ετήσιες Εκθέσεις των αναγκών της αγοράς εργασίας σε αναπτυξιακούς τομείς της Περιφέρειας

 • Focus Group

  Focus Group – Ενέργειες Διαβούλευσης σε αναπτυξιακούς τομείς της Περιφέρειας

 • Μελέτες πρόβλεψης

  Μελέτες πρόβλεψης των αναγκών της αγοράς εργασίας σε αναπτυξιακούς τομείς της Περιφέρειας

 • Στρατηγικές – Σχέδιο δράσης

  Στρατηγικές – Σχέδιο δράσης για την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού στην Περιφέρεια