Έτος αναφοράς 2022

Ολοκληρωμένες

Ετήσιες πρωτογενείς έρευνες πεδίου στην αγορά εργασίας στις επιχειρήσεις της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος

1,8 MB Π.1.2.1

Ετήσιες πρωτογενείς έρευνες πεδίου στην αγορά εργασίας σε εργαζόμενους της Περιφέρειας (έτη 2021-2022-2023)

1,6 MB Π.1.2.3

Ετήσιες πρωτογενείς έρευνες πεδίου σε κοινωνικές επιχειρήσεις της Περιφέρειας

2 MB Π.1.2.4

Έτος αναφοράς 2021

Ολοκληρωμένες

Ετήσιες πρωτογενείς έρευνες πεδίου στην αγορά εργασίας στις επιχειρήσεις της Περιφέρειας (έτος αναφοράς 2021)

2,2 MB Π.1.2.1

Ετήσιες πρωτογενείς έρευνες πεδίου στην αγορά εργασίας σε ανέργους της Περιφέρειας (έτος αναφοράς 2021)

1,9 MB Π.1.2.2

Παράρτημα Έρευνας πεδίου ανέργων - Προσδοκώμενα αναλυτικά επαγγέλματα ανέργων σε κωδικοποίηση ESCO ανά Δήμο

1,3 MB Π.1.2.2

Ετήσιες πρωτογενείς έρευνες πεδίου στην αγορά εργασίας σε εργαζόμενους της Περιφέρειας (έτος αναφοράς 2021)

1,8 MB Π.1.2.3

Ετήσιες πρωτογενείς έρευνες πεδίου σε κοινωνικές επιχειρήσεις της Περιφέρειας (έτος αναφοράς 2021)

1,8 MB Π.1.2.4