Στρατηγικές – Σχέδιο δράσης

για την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού στην Περιφέρεια

Διατύπωση προτάσεων για τους ανθρώπινους πόρους και εξειδικευμένων δράσεων για χρηματοδότηση στο πλαίσιο της προγραμματικής περιόδου 2021 – 2027 (Έκθεση Μάιος 2023)

2,4 MB Π.1.2.8

Διατύπωση προτάσεων για τους ανθρώπινους πόρους και εξειδικευμένων δράσεων για χρηματοδότηση στο πλαίσιο της προγραμματικής περιόδου 2021 – 2027 (Έτος αναφοράς 2021)

2,4 MB Π.1.2.8